За обект на дипломната работа може да бъде избрана малка фирма, голяма компания оперираща на българския, европейския пазар, международен пазар или конкретна държава. По-долу е представен примерен списък с теми за бакалавърска или магистърска теза, който може да ви послужи като ориентир при формулиране на заглавието на дипломната работа. Може да ви помогнем в избора на тема, писане на глави от дипломната работа или написване на дипломна работа изцяло. Освен с подготовката за магистърска теза, бакалавърска дипломна работа, дипломен проект, може да разчитате за изготвяне на курсови работи, реферати, казуси, есета и други семестриални разработки и научни трудове.

Анализ на логистичните дейности и възможности за тяхното подобрение

Проблеми на дистрибуционната логистика на българска фирма

Внедряването на ERP система на българска компания

Състояние и насоки за подобряване на логистичната система на фирма

Възможности за подобряване на логистично обслужване в АД

Митнически аспекти на транспортната логистика

Оценка и насоки за развитие на средствата и методите за автоматизирана идентификация в логистиката

Управление на логистичните дейности и процеси на фирма

Проблеми на управлението на логистичните разходи на фирма от ЕС

Проблеми на транспорта и складирането в производствената подсистема на международно предприятие

Състояние на транспорта в Франция и мястото му в макрологистична система на Европейския съюз

Анализ на логистичната дейност на фирма

Възможности за развитие и подобряване на транспортна дейност на европейска фирма

Проблеми на организацията и управлението на транспортна организация

Възможности за развитие на складовото стопанство

Оптимизация на логистичния процес

Проблеми на управлението на логистичните разходи

Влияние на материално-техническото снабдяване върху ефективността на производството в международна компания

Проблеми на логистичната информационна система

Възможности за приложение на „тънкото“ производство в българско предприятие

Проблеми на организацията на управлението на складовите операции

Възможности за подобряване на организацията и управлението на производството и доставките

Подобряване на равнището на логистичното обслужване

Приложение на стандартите за електронен обмен на данни в логистичната система

Възможности за рационална организация на материалния поток в производствената подсистема на предприятие със смесено участие

Изследване влиянието на логистичните дейности на компанията върху околната среда

Интегрираното   управление   на   логистичната   система   като   основа за оптимизиране равнището на обслужване на клиентите

Проектиране на дистрибуционен канал

Развитие на логистичните дейности в ТНК

Логистичен анализ и проект за изграждане на рециркулационна инсталация за производство на водорасли и търговската реализация на продукти с уникални свойства

Състояние и развитие на автомобилния транспорт в ЕС

Анализ на дистрибуционната система на фирма

Проблеми на управлението на взаимоотношенията в дистрибуцията

Състояние и развитие на въздушния транспорт в България

Състояние, проблеми и перспективи на логистичната дейност

Възможности за повишаване на потребителската удовлетвореност от логистичните услуги на ООД

Усъвършенстване на дистрибуционната дейност на управлението на складовото стопанство

Логистичното обслужване и насоки за подобрението в международна фирма за транспорт

Информационни технологии в дистрибуционната логистика

Проблеми на организацията и управлението на логистичните дейности по обслужване на клиентите

Усъвършенстване на управлението на материалните и информационни потоци във веригата на доставки

Анализ на логистичните дейности на фирма

Транспортната логистика и информационни технологии

Състояние и развитие на транспорта в Германия

Проблеми на управлението на качеството на логистичното обслужване

Усъвършенстване управлението на стоковите запаси

Приложение на информационни технологии в логистиката на снабдяването

Насоки за съкращаване на продължителността на производствено-логистичния цикъл

Проблеми на аутсорсинга в Индия

Развитие и приложение на обратната логистика в Китай

Възможности за усъвършенстване на снабдяването

Логистични дейности в българска фирма и възможности за тяхното подобряване

Информационно осигуряване на дистрибуционната логистика на голяма компания

Състояние и развитие на морския транспорт в Италия, Гърция и Великобритания

Развитието и управлението на веригата на доставки

Анализ на мултимодалните превози на европейска компания

Международен превоз на товари

Интелигентни системи в транспорта

Организация и технология на речния транспорт в България

Превоз на товари по море

Транспорт на товари по вътрешни водни пътища

Оптимизация на превозите на пътници и товари

Международна застраховка на товари и превозни средства

Организация, безопасност и управление на движението на транспорта

Транспорт и морска застраховка

Възможности за подобряване на транспортната дейност на българска фирма

 

Scroll to Top
Call Now Button