Дипломна работа по счетоводство

Завършването на специалност счетоводство е свързано с разработване на дипломна работа или полагане на държавен изпит. Може да ви помогнем в консултирането за избор на тема, писането на дипломна работа по счетоводство или редакция на текстове или глави от вашата теза. При изготвяне на дипломната работа по счетоводство се придържаме към академични стандарти за съответния ВУЗ и препоръките на научния ръководител. Всички написани текстове в дипломната работа са авторски, уникални (без плагиатство) и отговарящи на съвременните теоретични постановки и практика.

За консултации или запитване за конкретна цена на дипломна работа по счетоводство може да се свържете чрез формата за запитване, имейла или телефона.

По-долу са посочени примерни теми за магистърски тези по счетоводство и бакалавърски дипломни работи.

Теми по счетоводство за дипломна работа (магистър и бакалавър):

Счетоводно отчитане на приходите, разходите и финансовия резултат на дружество

Амортизация на активите в нефинансовите предприятия

Годишно счетоводно приключване на ООД

Анализ и отчитане на паричните потоци на българска компания

Счетоводство на туристическа фирма

Международни стандарти за финансово отчитане

Счетоводни концепции и стандарти прилагани в български производствени предприятия

Банково счетоводство в България и ЕС

Счетоводство на застрахователните предприятия

Бюджетно счетоводство

Отчитане капитала на Акционерно дружество

Счетоводни стандарти в публичния сектор

Счетоводен софтуер използван от българските предприятия през 2019

Счетоводно отчитане на дълготрайни (нетекущи) материални активи в АД

Отчитане на материалните активи в дружество с ограничена отговорност

Счетоводен анализ по примера на българска банка

Начисляване на ДДС във фирма оперираща на ЕС пазара

Счетоводство на инвестиционните предприятия

Отчитане на външнотърговските сделки на българско предприятие

Анализ на финансово-​счетоводната организация на събирателно дружество

Отчитане на Нематериални активи в еднолично дружество с ограничена отговорност

Анализ на ДДС режима при вътреобщностната търговия, вноса и износа на стоки в и от България

Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията на българско производствено предприятие

Доходите на наетите лица и счетоводното им отчитане

Отчитане на финансовите активи на европейско дружество

Счетоводно отчитане на лизинговите договори по примера на МСП

Организация на счетоводството на командитно дружество

Годишен счетоводен отчет на производствено предприятие

Счетоводство на международна компания извършваща икономическа дейност и в България

Материални запаси на застрахователно предприятие и тяхното счетоводно отчитане

Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието

Scroll to Top
Call Now Button