Писане на дипломна работа по туризъм е свързана с доброто познаване както на теоретичните постановки, така и практически наблюдения в туристическата индустрия. Може да ви съдействаме при избора на тема за бакалавърска дипломна работа или магистърска теза, курсов проект, казус, реферат по туризъм, презентация и други интелектуални разработки в сферата на туризъма, хотелиерството, ресторантьорство и т.н.

Теми за дипломни работи по туризъм:

Развитие на екологичният туризъм в българска община

Културно наследство на български регион, като ресурс на туризма

Повишаване на конкурентоспособността на хотелиерския продукт по примера на български планински курорт / черноморски курорт

Анализ на природните ресурси и реализационни фактори

Форми на еко туризъм

Насоки за развитие на събитиен туризъм

Отношение на местната общност към развитието на еко туризма

Културният туризъм в европейска столица

Винен туризъм в България

Материално и нематериално културно наследство

Описание и анализ на текущото състояние на туризма

Алтернативни форми на туризма

Състояние и перспективи за развитие на туризма

Анализ на условията за конгресен туризъм в област/ община, населено място

Възможности за развитие на поклонничество и религиозен туризъм

Подобряване и разнообразяване на културната и туристическа инфраструктура

Културното наследство на българска община като ресурс за развитие на туризма

Културните и исторически ресурси на България

Туристически потенциал на Южен централен район

Национални и международни туристически организации

Иновативни решения с цел разнообразяване и подобряване на културната и туристическата инфраструктура

Глобалните туристически мрежи и вериги и развитието на световната туристическа индустрия

Предизвикателства пред ТУИ България при развитието на дестинация България

Възможности за приложение на системата Hotelstars

Антропогенни рекреационно-туристически ресурси

Възможности за повишаване качеството на хотелиерския продукт на СПА хотел

Перспективи за развитие на туристически продукт по примера на курортен комплекс

Програми и проекти за развитие на туризма в България

Оптимизация на онлайн дистрибуцията на хотелиерски продукт

Културно-познавателен туризъм и неговото предлагане в българска община

Маркетингова стратегия на хотел

Кулинарен туризъм и възможности пред регионите в България

Селски туризъм като възможност за привличане на туристи от страната и чужбина

Перспективи пред развитието на балнеоложки /спа и уелнес туризъм

Историко-археологически и архитектурно-етнографски ресурс

Възможности за привличане на голф туристи в България  

Навлизане на чуждестранна хотелиерска верига на българския пазар

Предпоставки за развитие на младежки и ученически туристически пътувания в България

Управление на туристически обекти чрез пропърти мениджмънт

Развитие на културно познавателен туризъм

Сватбен туризъм – възможности и перспективи за развитие

Проблеми и тенденции при развитието на туризма

Възможности за развитие на туризма по примера на европейска община

Повишаване удовлетвореността на туристите от качеството на обслужване в хотел

 

ПОРЪЧАЙ

Scroll to Top
Call Now Button