Писане на дипломна работа по финанси изисква освен разработване на теоретико-методологична част и емпирично изследване, което най-често е финансово-икономически анализ. Изготвянето на дипломната работа изисква познаване в детайли на различни методи и инструменти за финансов анализ. Може да ви помогнем в професионално разработване на дипломни работи и решаване на различни казуси, курсови работи, задачи, реферати свързани с финансов анализ, икономически анализи. За повече информация и консултации за избор на тема може да се свържете чрез посочения телефон, имейл или да направите запитване за конкретна цена за дипломна работа.

При разработване на магистърска теза или бакалавърска дипломна работа по финанси могат да се изберат различни теми – в зависимост от интересите на студента и препоръките на научния ръководител. По-долу са представени примерни теми които могат да се използват при написване на дипломна работа по финанси.

Финансов анализ

Анализ и оценка на икономическата ефективността на производствено предприятие

Финансово-икономически анализ на по примера на МСП

Възможности за повишаване на рентабилността на Европейско дружество

Анализ и оценка на възможностите за финансови инвестиции

Преструктуриране на индустрията и инвестиции

Анализ на финансовото състояние на българска компания

Изготвяне на бизнес оценка на средно предприятие

Анализ на печалбата и рентабилността на фирма

Оценка на ефективността от въвеждането на нови технологии

Икономическа оценка и анализ на печалбата и рентабилността АД

Преструктуриране на капитала и активите на средно производствено предприятие за постигане на по-добри ликвидност и рентабилност.

Анализ на рентабилността и финансовото състояние на предприятие от ЕС

Проблеми на управлението на печалбата и рентабилността  на ООД

Оценка на капиталовите активи при приватизация

Усъвършенстване структурата на капитала

Анализ и оценка на риска при инвестиране

Икономически анализ на дружество с ограничена отговорност

Преструктуриране на капитала и повишаване ефективността

Методи за оценка, анализ и избор на инвестиционен проект

Анализ на печалбата и рентабилността на акционерно дружество

Възможности за увеличаване на печалбата в българска бизнес организация

Финансов анализ на земеделска кооперация

Капиталова структура и влиянието й върху рентабилността на фирма

Анализ на обема и структурата на разходите на международна компания

Състояние, проблеми и перспективи на печалбата и рентабилността на ЕТ

Анализ и оценка на икономическата ефективност на елементите на инфраструктурата на индустриалната фирма

Оценка на риска при кредитиране

Преструктуриране дейността на предприятие и предпоставка за подобряване на неговата ефективност

Ефективност на европейско дружество

Анализ и оценка на печалбата и рентабилността

Икономическа ефективност на търговската дейност на производствено предприятие

Scroll to Top
Call Now Button