Тема на дипломна работа по Управление на човешките ресурси за магистър или бакалавър може да бъде формулирана по различни начини. Избора на тема за магистърска теза или бакалавърска теза зависи от организацията – фирма, институция или неправителствена организация. Ако имате нужда от консултация каква подходяща тема за дипломна работа да изберете, може да се свържете с нас. Посочените по-долу теми са примерни и подлежат на допълнително прецизиране, допълване и конкретизиране

Примерни теми за дипломни работи по УЧР:

Управление на човешките ресурси в „Фирма/ Институция/ НПО “

Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в „Фирма/ Институция/ НПО “

Състояние, проблеми и насоки за усъвършенстване организацията и управлението на персонала в „Фирма/ Институция/ НПО “

Количествени и качествени характеристики на човешките ресурси и тяхното ефективно управление в „Фирма/ Институция/ НПО “

Набиране, подбор и реализация на персонала в „Фирма/ Институция/ НПО “

Насоки за усъвършенстване подбора, оценката и материалното и морално стимулиране на персонала в „Фирма/ Институция/ НПО “

Прилагане на модерни инструменти в областта на политиката по персонала в България

Характеристики на човешките ресурси и тяхното ефективно управление в условията на „Фирма/ Институция/ НПО “

Изследване на развитието на човешките ресурси в „Фирма/ Институция/ НПО “

Мотивация на персонала в „Фирма/ Институция/ НПО “

Изследване на методите за мотивация на служителите ангажирани с продажбите на „Фирма/ Институция/ НПО “

Същност на мотивацията на персонала и начини за нейното усъвършенстване „Фирма/ Институция/ НПО “

Изследване на мотивацията на персонала в технологична компания

Проблеми на мотивацията на персонала и възможности за нейното подобряване в „Фирма/ Институция/ НПО “

Изследване и сравнителен анализ на мотивацията на персонала в индустриални фирми

Мотивация и стимулиране на персонала на „Фирма/ Институция/ НПО “

Мотивация на персонала по примера на „Фирма/ Институция/ НПО “

Състояние и развитие на човешките ресурси в държавната администрация по примера на

Управление на персонала – проблеми и насоки за усъвършенстване

Система за оценка на персонала в „Фирма/ Институция/ НПО “

Управление на таланти „Фирма/ Институция/ НПО “

Атестация на служители от „Фирма/ Институция/ НПО “

Управление на човешките ресурси в технологичния гигант

Оптимизиране на длъжностите по примера на „Фирма/ Институция/ НПО “

Управление на възнагражденията в „Фирма/ Институция/ НПО „

Scroll to Top
Call Now Button