Изготвяне на индивидуална дипломна работа, бизнес план, курсова работа, курсови проекти, казус, академично есе, реферат, доклад, презентация
Свържете се с нас: 0885 62 77 17

Теми за държавен изпит

Завършването на бакалавърска или магистърска степен в университета е придружено с държавен изпит по специалността или писане на дипломна работа. Може да ви помогнем в разработването на теми по различни специалности и различни български и чуждестранни университети, като спазим вашите изисквания за: обем, стил на писане, език (български, английски или друг) и използвана литература.

Разработване на теми за държавен изпит по:

 • Гражданскоправни науки
 • Наказателно правни науки
 • Публично правни науки
 • Предучилищна и начална педагогика
 • Психология
 • Социология
 • Бизнес администрация
 • Статистика
 • Публична администрация
 • Икономика
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Международни икономически отношения
 • Математика
 • Физика
 • Туризъм
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Стопанско управление
 • Предприемачество в социалната работа
 • Социални дейности
 • Мениджмънт
 • Екология
 • Аграрен бизнес
 • Прогнозиране и планиране
 • Национална сигурност
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Логистика
 • Индустриален бизнес
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Търговия
 • Управление на човешките ресурси
 • Педагогика
 • Политология
 • Философия и етика
 • Журналистика
 • Европеистика
 • Международни отношения
 • Регионално развитие
 • Промишлен дизайн
 • Растениевъдство
 • Земеделска техника и технологии
 • Материалознание и технологии
 • Метрология
 • Хранителни технологии
 • Индустриално инженерство
 • Електротехника
 • Електроника и автоматика
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Транспортна техника и технологии
 • Бизнес мениджмънт
 • Иновации и предприемачество
 • Национална сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Корпоративна сигурност
 • Защита от аварии и бедствия
 • Информатика и компютърни науки
 • и много други

За да се разработят темите е необходимо да посочите:

 • кои теми от конспекта или целия конспект желаете да се разработи;
 • обема (брой страници/ думи) на всяка тема, която искате да се разработи;
 • препоръките от преподавателите за използвана литература;
 • срок за изготвянето на темите за държавен изпит;
 • други специфични изисквания (ако има).

Може да поръчате индивидуално изготвени теми за специалността която желаете, като направите запитване на имейла, телефона или формата за поръчки.