Завършването на бакалавърска или магистърска степен в университета е придружено с държавен изпит по специалността или писане на дипломна работа. Може да ви помогнем в разработването на теми по различни специалности и различни български и чуждестранни университети, като спазим вашите изисквания за: обем, стил на писане, език (български, английски или друг) и използвана литература.

Разработване на теми за държавен изпит по:

 • Гражданскоправни науки
 • Наказателно правни науки
 • Публично правни науки
 • Предучилищна и начална педагогика
 • Психология
 • Социология
 • Бизнес администрация
 • Статистика
 • Публична администрация
 • Икономика
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Международни икономически отношения
 • Математика
 • Физика
 • Туризъм
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Стопанско управление
 • Предприемачество в социалната работа
 • Социални дейности
 • Мениджмънт
 • Екология
 • Аграрен бизнес
 • Прогнозиране и планиране
 • Национална сигурност
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Логистика
 • Индустриален бизнес
 • Мениджмънт на недвижимата собственост
 • Търговия
 • Управление на човешките ресурси
 • Педагогика
 • Политология
 • Философия и етика
 • Журналистика
 • Европеистика
 • Международни отношения
 • Регионално развитие
 • Промишлен дизайн
 • Растениевъдство
 • Земеделска техника и технологии
 • Материалознание и технологии
 • Метрология
 • Хранителни технологии
 • Индустриално инженерство
 • Електротехника
 • Електроника и автоматика
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Транспортна техника и технологии
 • Бизнес мениджмънт
 • Иновации и предприемачество
 • Национална сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Корпоративна сигурност
 • Защита от аварии и бедствия
 • Информатика и компютърни науки
 • и много други

За да се разработят темите е необходимо да посочите:

 • кои теми от конспекта или целия конспект желаете да се разработи;
 • обема (брой страници/ думи) на всяка тема, която искате да се разработи;
 • препоръките от преподавателите за използвана литература;
 • срок за изготвянето на темите за държавен изпит;
 • други специфични изисквания (ако има).

Може да поръчате индивидуално изготвени теми за специалността която желаете, като направите запитване на имейла, телефона или формата за поръчки.

Scroll to Top
Call Now Button