Решаване на казуси

Решаване на казус е често срещан метод за оценяване теоретичните знания и практически опит на студента или кандидат за работа. Може да ви помогнем за правилното решаване на правни, управленски, маркетингови и т.н. казуси. Спазваме всички академични и експертни стандарти при отговор на поставените въпроси. За изготвянето на казуса е необходими предоставяне на: условието на …

Решаване на казуси Read More »

изготвяне на дипломни работи по поръчка, цена

Дипломни работи

Писане на дипломна работа е последния етап от обучението на всеки студент и най-важна писмена студентска разработка. Разработване на магистърска теза или бакалавърска теза за изисква познаване на материала, време, желание и умение за писане. От друга страна оценката на дипломния проект формира общия бал в дипломата. Не всеки дипломант има възможност да пише затова …

Дипломни работи Read More »

Как да направим бизнес план. Бизнес план за магазин, startup

Бизнес План

Как да направим бизнес план Изготвянето на бизнес план е задължително условие за успех на всеки бизнес. Независимо дали е стартиращ (start up) или отдавна съществуващ писането на бизнес план излага нагледно условията и средата за развитието на дадена фирма. Често мениджърите управляващи организацията са натоварени със задачата да разработят бизнес план. Често това се …

Бизнес План Read More »

изготвяне на курсови работи по поръчка, курсови проекти и самостоятелни работи за НБУ

Курсови работи

Изготвяне на курсова (самостоятелна) работа Курсова работа е основен научен труд който се изготвя по време на обучение на всеки студент. Цел на курсовата работа е да се покаже, че студента е разбрал теоретичните постановки по даден предмет и може да ги прилага на практика. Курсовия проект може да се базира на теоретичен преглед на …

Курсови работи Read More »

Писане на реферати срещу заплащане. Изготвяне на реферат по поръчка. Реферат Цена

Реферат

Изготвянето на реферат в хода на обучение на всеки студент е почти задължително. Чрез тази форма на самостоятелна работа се проверяват знанията на студента за изучавания предмет, умения за аналитично, синтетично, критично мислене и структуриране на текст. Изискванията към реферирания текст са свързани с представяне на научни трудове на автори в съответната научна област. Рефератите …

Реферат Read More »

Как се прави презентация на Power Point

Презентация

Изготвянето на презентация има за цел да привлече вниманието на публиката, да резюмира представеното от презентатора. Презентацията се разработва с помощта на специализирани програми като най-популярна е Power Point. Основни изисквания към презентацията Информацията в презентацията да бъде с ясна и последователна структура; Да бъде съобразена с публиката; Да ангажира, като създава предпоставки за двустранна …

Презентация Read More »

ЕСЕ

КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ? Есето може да бъде определено като съчинение, в което се излагат разсъждения въз снова на собствен опит, обикновено без да се използва допълнителна литература. Съществуват различни видове есета, като най-популярна класификация е на: Учебно – разработва се по време на средното и основно образование; Академично (научно) – разработва се по време …

ЕСЕ Read More »

Изготвяне разработване на казуси писане по поръчка

Казус

Казусът представя най-често житейска или професионална ситуация, която трябва да се разреши. Като академичен труд, казуса може да се определи като аналитичен, задълбочен изискващ креативно мислене. Казуси могат да са дадени за решаване по време на изпит или като домашна работа. Казусите решавани по време на изпит обикновено са за специалност право и проверяват знанията …

Казус Read More »

Написване на доклад по поръчка. Цена за изготвяне на доклад

Доклад

Как се пише доклад? Доклада има за цел да представи структурирано и систематизирано данни и информация от някакво събитие или дейност, като задължително се правят и изводи. Докладите биват различни видове, като най-често срещани са: Научен доклад Бизнес доклади (business report); Доклад за провеждане на стаж; Годишен доклад за дейността на фирма – ЕООД, ООД, …

Доклад Read More »

писане на дисертация помощ

Дисертация и автореферат

Писане на дисертационен труд е трудоемък процес съпътстващ придобиването на научна степен доктор. Може да ви съдействаме за: избор на актуална тема за дисертация представляваща научна новост (при самостоятелна подготовка); изготвяне на примерен план за докторска дисертация; насоки за писане на теоретична част на дисертация; насоки за разработване на емпирична част на дисертация; проучване на …

Дисертация и автореферат Read More »

Scroll to Top
Call Now Button