ЕСЕ

КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ?

Есето може да бъде определено като съчинение, в което се излагат разсъждения въз снова на собствен опит, обикновено без да се използва допълнителна литература. Съществуват различни видове есета, като най-популярна класификация е на:

 • Учебно – разработва се по време на средното и основно образование;
 • Академично (научно) – разработва се по време на обучение в университета.

Необходими умения за изготвяне на есе:

 • Умения за ориентиране в речевата ситуация (да се определи обхващана темата, да се избере заглавие, да се ориентира написаното към потенциалния читател, да се осмисли предназначението/целта на текста, да се изпълнят специалните изисквания на ситуацията за обем на текста, време за написване и т.н.);
 • Умения за планиране (да се събираш, групираш и систематизираш идеи, да се формулира теза, да се състави план-тезис);
 • Умения за реализация (да се пише чернова, да се разгръщат микротемите в абзац, да се владеят и използват различните видове абзаци, да се свързват различните абзаци в съответствие с речевото намерение на пишещия и да се избира подходящ композиционен вариант);
 • Умения за контрол и самоконтрол (да се чете критично собствен текст, да се редактира, коригира и оценява адекватно текстът).

Структура научно есе

Академичните есета следват следната структура:

 • Въведение – в него се формулира проблема и съобщава фокусът на темата;
 • Изложение – съдържа тезата на автора, подкрепена от уместни факти и доказателства и експлицитни разсъждения;
 • Заключение – обобщава направения в изложението анализ и връща четящия към ключовия проблем.
 • Използвана литература – изброяват се цитирани или използвани източници на информация при писането на есето.

Научно есе оформление:

 • Заглавна страница – наименование на ВУЗ, специалност, предмет, имена на студент заедно със факултетен номер, имена и научна титла на преподавател, място на изготвяне;
 • Да се оформи красиво и привлекателно – без правописни и стилови грешки, използване на стандартни шрифтове Times New Roman 12 или 14, номериране и оформление на използвани фигури и таблици, коректно цитиране и т.н.;
 • Обемът на текста е между 1 и 6 страници, може да бъде в брой думи или брой знака;

Защо да поръчате изготвяне на есе:

 • Професионално изготвяне на есе по зададена тема или избор на актуална тема;
 • Кратки срокове за написване;
 • Спазване на всички изисквания за техническо оформление;
 • Конфиденциалност;
 • Без плагиатстване.

За повече информация моля свържете се с Нас на 0885 62 77 17, имейла или чрез формата за Контакти и Поръчки.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ ИЗБРАХТЕ!!!

Scroll to Top
Call Now Button