Дипломни работи

Писане на дипломна работа е последния етап от обучението на всеки студент и най-важна писмена студентска разработка. Разработване на магистърска теза или бакалавърска теза за изисква познаване на материала, време, желание и умение за писане. От друга страна оценката на дипломния проект формира общия бал в дипломата. Не всеки дипломант има възможност да пише затова се налага поръчка за изготвяне на дипломна работа.

Изготвяне на магистърска теза или бакалавърска теза е процес обхващаш следните етапи:

 • Избор на тема за дипломната работа;
 • Изготвяне на план на дипломния проект;
 • Написване на магистърска теза или бакалавърската теза, оформление;
 • Одобряване на дипломната работа от научния ръководител;
 • Защита на дипломната работа.

На всеки едни от етапите може да разчитате на нашата помощ. Ние можем да ви помогнем в избора на тема, разработим изцяло или отчасти план, изготвим дипломната работа съобразно изискванията и препоръките на университета и научния ръководител и подготвим въпроси за защита на дипломна работа и презентация (ако е необходимо).

Различните ВУЗ определят структурата и техническите изисквания за оформление на дипломни работи. Най-общо всяка дипломна работа има следната структура:

 • Заглавна страница – посочват се данни за университета, специалността, темата на дипломния проект, данни за дипломната и научния ръководител, място на изготвяне
 • Съдържание – детайлно са изброени и номерирани всички глави, точки и основни части на дипломната работа. Срещу всяка точка е посочена страницата на която може да бъде открита.
 • Резюме – включва обобщено представяне на магистърската теза в рамките на 1 страница.
 • Увод – посочва се актуалността и предпоставките за избор на тема за дипломната работа, обект, предмет, цел, задачи, теза, методология, ограничения.
 • Изложение – на дипломната включва две, три или повече глави и съответните параграфи.
 • Заключение – обобщава изводите от направеното изследване.
 • Използвана литература – дипломната работа изисква ползване на над 30 броя литературни източници включващи български и чуждестранни автори на книги, статии, списания, нормативни актове, стратегии, планове интернет източници. Те трябва да бъдат оформени според изискванията на университета, като се спазват условията за пълното и точност на цитирането.
 • Приложения – към дипломен проект обхващат списъка на използваните съкращения, благодарности, всички таблици и фигури по-големи от 1 страница.

При изготвянето на дипломни работи и всички други разработки ние се придържаме към изисквания посочени в заданието на университета или научния ръководител.

Срок за изготвяне на дипломна работа

Вие определяте срока за изготвяне на дипломната работа, като стандартно писане на магистърска теза отнема между 1 и 3 месеца в зависимост от темата. Можем да изготвим дипломния ви проект експресно за срок по кратък от 10 дни. Разбира се това зависи от темата, емпиричното изследване, обема и препоръките на научния ръководител.

Ако ви е необходима помощ за дипломна работа пишете на имейла, формата за контакти и поръчка, Facebook страницата или се обадете на 0885 62 77 17.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ ИЗБРАХТЕ!!!

Scroll to Top
Call Now Button