Доклад

Как се пише доклад?

Доклада има за цел да представи структурирано и систематизирано данни и информация от някакво събитие или дейност, като задължително се правят и изводи. Докладите биват различни видове, като най-често срещани са:

 • Научен доклад
 • Бизнес доклади (business report);
 • Доклад за провеждане на стаж;
 • Годишен доклад за дейността на фирма – ЕООД, ООД, АД и Юридическо лице със нестопанска дейност (сдружение, фондация, асоциация).

Общи изисквания към доклад

 • Яснота, изчерпателност и конкретност на представените данни и информация. За целта е задължително логическото структуриране, използването на таблици, фигури, график и изображения;
 • Спазени всички изискванията за техническо оформление;
 • Прецизно спазване на граматическите и пунктуационни правила.

Изискванията към научните доклади често се припокриват с тези за изготвяне на реферат и курсова работа. Докладът систематизира теоретичните постановки и концепции и описва дадени събития от дейността на публична, частна организация, институция и т.н.

Структура на научен доклад

 • Титулна страница – с данни за учебното заведени или институция, предмет и специалност, имена и факултетен номер на студент, имена и звание на преподавател, място на изготвяне и дата.
 • Резюме – има за цел да представи в съкратен вид целта, основните изводи, препоръки и заключения. Обема на резюмето не трябва да надвишава една стандартна машинописна страница.
 • Увод – запознаване с актуалността, обекта и целта на научната разработка;
 • Изложение – обсъждат се основните концепции, прави се анализ и се представят доказателства . Често изложението е разделено на глави, точки и под точки.
 • Заключение – формулират се основните изводи от изложението.
 • Използвана литература – представят се използваните и цитирани информационни източници на хартиен и електронен носител според установения от университета стандарт.
 • Приложения – представят се допълнителни данни и информация, всички по-обемисти таблици, фигури, списъци със съкращения, терминология и т.н.

Оформление на доклад

 • В word или формат;
 • Обема е в брой думи (от 200 до 10000) или страници (от 2 до 100 страници);
 • Страница – Стандартен размер А4, двустранно подравняване, всеки абзац започва с отстояние 1.25, разстояние между абзаците 1.5, шрифт – за основния текст Times New Roman или Arial с размер на шрифта 12 или 14, за бележките под линия – Calibri с размер 10 или 12. За заглавията – получер, обикновено с по-голям размер на шрифта.
 • Номерация на страниците – в долен колонтитул от дясно или по средата, като често изискване е заглавната страница да бъде без номерация.
 • Таблици, фигури, изображения – задължителна номерация и наименование, като се използват чужди източници задължително се цитират с бележка под линия.
 • Използвана литература – според стандартите на университета, като най-разпространена е цитиране по БДС.

Представяне на доклад

Задължително доклада се представя на хартиен носител или файл като копие се предоставя до оценяващите. При представяне на доклада студента си помага най-често с мултимедийна презентация изготвена на Power Point състояща се от 10-20 слайда в рамките на 5-15 минути.

Оценяване на доклад

 • Извършва се от преподавателя или специално сформирана комисия по даден предмет/ дисциплина. Най-голяма тежест при оценяването има:
 • Използване на голям обем теоретични източници и първични и вторични данни;
 • Креативност и новаторство при писането;
 • Спазване на формални изисквания – предаване на време, спазен обем, техническо оформление;
 • Презентиране – изготвяне на ясна и вдъхновяваща презентация.

Може да ви помогнем при изготвяне на доклад с учебна цел, като ви помогнем в избора на тема или изготвим докладът по зададена тема, като спазваме всички изисквания към темата, оформлението и последваща презентация.

За допълнителна информация, въпроси и поръчки може да се свържете чрез формата за контакти и поръчки, имейла, Facebook страница или по телефона.

Scroll to Top
Call Now Button