Казус

Казусът представя най-често житейска или професионална ситуация, която трябва да се разреши. Като академичен труд, казуса може да се определи като аналитичен, задълбочен изискващ креативно мислене. Казуси могат да са дадени за решаване по време на изпит или като домашна работа. Казусите решавани по време на изпит обикновено са за специалност право и проверяват знанията на студентите в рамките на няколко часа. За домашна работа се използва при почти всички специалности. Решаване на казус за НБУ (Нов български университет) е една от основните форми на текущо и финално оценяване. Ние може да ви съдействаме при решаването на казуси от различно естество – право (наказателно правни, гражданско правни, административно правни) маркетинг, мениджмънт, управление на проекти и т.н. В зависимост от учебното заведение или организация изготвянето на казус следва определен образец включващ – последователност, обем, техническо оформление и др.

Казуса се състой от две основни части:

 1. Условие на казуса – в условието е представена фактическата обстановка или ситуация която се е случила. Може да включва имена на участници, наименование на фирми, организации, институции, данни за числа и стойности и т.н.
 2. Въпроси към казуса – описани са въпросите на който трябва да се отговори. Най-често варират между 2 и 6 въпроса, като всеки въпрос може да изисква отговор на повече от един въпрос.

За отлично решаване на казус е необходимо:

 • Аналитично мислене и креативност;
 • Опит със същите реални или сходни ситуации;
 • Познаване на теорията по дадения предмет;
 • Познаване на нормативна уредба;
 • Умения за събиране, структуриране и систематизиране на информация;
 • Обосновка за взети решения;
 • Граматически и пунктуационни умения.

Решаване на казус – етапи

При решаването на казус могат да се обособят няколко основни етапа:

 1. Запознаване със съдържанието на казуса и въпросите към него;
 2. Определяне на значимостта на фактите по казуса;
 3. Установяване на възможни сценарии, действия и норми за разрешаване на поставените въпроси;
 4. Избор на най-добри сценарии;
 5. Написване на решението.

Всеки едни от гореизброените етапи се разделя на под етапи, стъпки и т.н. При писането на казус е желателно постоянно да се проверяват всеки един от етапите.

Изготвените от нас казуси са с:

 • подробна и последователно изградена теза;
 • логическа обосновка на отговорите;
 • юридическа аргументация (при решаване на правни казуси);
 • яснота и експертен изказ на отговорите;
 • отличен правопис и пунктуация;
 • спазване на всички технически изисквания за оформление на казусите.

Може да изпратите запитване на посочените имейл, Facebook страница, чрез формата за контакти и поръчки или чрез обаждане по телефона.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ ИЗБРАХТЕ!!!

Scroll to Top
Call Now Button