Реферат

Изготвянето на реферат в хода на обучение на всеки студент е почти задължително. Чрез тази форма на самостоятелна работа се проверяват знанията на студента за изучавания предмет, умения за аналитично, синтетично, критично мислене и структуриране на текст. Изискванията към реферирания текст са свързани с представяне на научни трудове на автори в съответната научна област. Рефератите се изготвят по определени изисквания като основните стъпки са представени по-долу.

Тема на разработка – първа стъпка

Избор на тема за разработка зависи от конспект или от желанието на студента. Ние може да ви помогнем в избора на тема за реферат или да го изготвим по вече зададена тема. Независимо дали темата е по психология, философия, история, маркетинг или друг предмет ще можем да ви съдействаме.

Проучване на литературата – стъпка втора

За да се напишете реферат за отличен е необходимо да се подбере подходяща литература. Това най-често се случва по препоръка на преподавателя, който в изискванията за изготвяне на реферат посочва основна и допълнителна литература. Възможно е препоръки за библиографията да липсват и студента да бъде свободен в намирането на подходяща по темата литература. Неписано правило е, че използваната литература е минимум от пет автора. Ние можем да намерим подходяща литература за тематиката по която възнамерявате да се разработва реферат.

Писане на реферат – трета стъпка

Подбрана литература и размишление на студента е необходимо да бъдат оформени като логически текст. Писането изисква максимално балансиране между чуждия и авторски текст. Прекаленото цитиране може да се отрази негативно върху програмите за плагиатство които използват университетите. При поръчка на реферат ние спазваме всички изисквания и препоръки на преподавателите за съотношението между цитиран и авторски текст. Нашите теми са индивидуални, авторски и без плагиатство.

Оформление на реферата – четвърта стъпка

Едно от задължителните изисквания към написан за отличен реферат е спазване на структура и техническите препоръки за оформление на реферат. Структурата включва най-често:

 • Заглавна страница на реферата – шаблон с основни данни за университет, предмет, имена на студент и факултетен номер, преподавател, място и година на писане и т.н.;
 • Увод – представящ актуалността и цел на реферата;
 • Изложение – представляващо няколко точки в които се разглежда същината на темата;
 • Заключение – синтезирано описание на основните изводи;
 • Библиографска справка – изброяване на всички цитирани и използвани източници при написването на реферат.

Техническите препоръки се отнасят до:

 • Обем на реферата вариращ между 2 и 100 страници;
 • Шрифт и размер на шрифта – най-често Times New Roman 12 или 14, начало на всеки параграф с 1,25 см и т.н.;
 • Номериране на страници – най-често долу в ляво, средата или отдясно;
 • Правилно цитиране – посочване на бележка под линия при цитат и правилно описание на използваната литература по БДС, Харвардска система за рефериране, оксфордска или друга в зависимост от изискванията.

Представяне на реферата и оценка – последна стъпка

Представянето на рефератът може да бъде чрез изпращане по имейла на преподавателя, moodle или по време на лекция, упражнение и изпит. Когато се представя от студента, обикновено се изисква и съпътстваща презентация. Ние може да изготвим авторски  реферати с или без презентация в зависимост от вашите нужди.

Оценката зависи от преподавателя. Въпреки това върху оценката най-голямо влияние оказват:

 • Оригиналност на избраната тема за реферат;
 • Умението да се представя прочетения научен текст;
 • Структурата и техническото оформление на реферата;

Може да се консултирате чрез формата за контакти и поръчки, телефона, имейлите, Facebook с нас по каквито и да било въпроси свързани с писането на реферат.

Scroll to Top
Call Now Button