Курсови работи

Изготвяне на курсова (самостоятелна) работа

Курсова работа е основен научен труд който се изготвя по време на обучение на всеки студент. Цел на курсовата работа е да се покаже, че студента е разбрал теоретичните постановки по даден предмет и може да ги прилага на практика. Курсовия проект може да се базира на теоретичен преглед на литература по съответната дисциплина или проучване в организация – фирма, институция, НПО. Изпитването чрез изготвяне на курсови проекти или самостоятелни работи, се прилага както при хуманитарни така и при технически специалности. Много често това е и единствения начин за оценяване в някой от университети.

Структура на курсова работа:

Курсовият проект независимо по каква дисциплина е се състой от следните основни части:

 • Заглавна (титулна) страница;
 • Съдържание
 • Увод
 • Изложение с няколко параграфа;
 • Заключение
 • Използвана литература
 • Приложения

Освен тях може да има и други специфични части като: предисловие, резюме, списък със съкращения, списък с таблици и фигури, благодарности, изводи и препоръки.

За разработване на отлична курсова работа е необходимо всяка от основните части да бъде написана според изискванията на университета. Такива изисквания най-често са:

 • Уникалност на съдържанието – да бъде авторска разработка без неправомерно цитиране;
 • Обем на курсова работа – брой страници или брой думи;
 • Техническо оформление на текста – стил на шрифт, размер, курсив, удебеляване, параграфи, цитати, таблици, фигури и т.н.;
 • Да бъде предадена на време;

Защо да поръчате курсова работа?

Причините за поръчка на курсова работа могат да бъдат различни, като най-чести са:

 • Странична ангажираност – работа, семейство или и двете;
 • Кратки срокове – за написването на самостоятелната работа остава съвсем малко време – седмица или един два дни;
 • Трудна тематика – често преподавателите избират теми които не са интересни за студента или пък всички интересни теми от конспекта са заети;
 • Голям обем – често изискванията към курсовата задача са за обем от над 10 и повече страници.

Ние ви гарантираме разработването на:

 • Актуална и уникална курсова работа;
 • В кратки срокове;
 • Конфиденциално.
 • По различни предмети;

Курсовият проект може да бъде по зададена тема или по избор на студента в зависимост от дисциплината или предпочитаната научна област. Ние може да ви помогнем в избора на тема или да разработим курсова работа по зададена тема и изисквания.

Може да направите необвързващо запитване по въпроси свързани с курсовата ви работа във всяко удобно за Вас време. Това може да извършите чрез „КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ“ на някои от посочените имейли, телефон или Фейсбук страницата. Ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 1 работен ден.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ ИЗБРАХТЕ!!!

Scroll to Top
Call Now Button